SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


1. Splošni del

1.1. Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih nudi podjetje Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Kordeš Ulica Angele Vode 29 s.p., s sedežem na naslovu Ulica Angele Vode 29, SI-1000 Ljubljana, (v nadaljevanju »Avtor«) oziroma pri vseh pravnih odnosih med Avtorjem in Naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga Naročnik, razen v primerih, kadar da Avtor v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

1.2. V primeru naročila prek e-pošte ali telefona šteje, da je Naročnik prebral te pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

1.3. Za izdelavo informativne ponudbe mora Naročnik Avtorju dostaviti čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, jezikovna kombinacija za prevajanje, potrebna lektura, rok izdelave, ostale podrobnosti po želji. Samo povpraševanje oziroma Avtorjeva informativna ponudba ne štejeta za potrjeno naročilo, saj je bistveni pogoj za veljavnost naročila potrditev naročila prek naročilnice (za uradno naročilo se upošteva naročilo prek e-pošte oz. naročilnica, poslana po faksu in pošti; originalna naročilnica oz. pravilna oblika naročilnice) ali plačilo storitve v roku in pod pogoji, ki so navedeni v ponudbi (po navadi v obliki predračuna). V primeru, da storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilnica ni poslana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

1.4. Obračunavanje števila znakov temelji na številu znakov prevoda, torej besedila končnega dokumenta.


2. Obveznosti Avtorja in Naročnika

2.1. Avtor se zavezuje, da bo vse naročene posle opravil kakovostno oziroma po najboljših močeh, znanju in sposobnostih ter v določenem roku. V primeru nezmožnosti izpolnjevanja rokov, je Avtor dolžan o tem predhodno obvestiti Naročnika.

2.2. Avtor ne daje jamstva za točnost podatkov na spletni strani www.hieroglifi.si, ki so informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene, neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak v opravljenih prevodih oziroma pri kateri koli drugi opravljeni storitvi.

2.3. Prevodi se naročnikom dostavljajo v enem izvodu, prek elektronske pošte, na CD- ju ali kot izpisan dokument. V kolikor ni dogovorjeno drugače, bo Avtor prevedeno gradivo dostavil prek elektronske pošte.

2.4. Avtor jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti Naročnika v dostavljenih izvirnikih, pri ustnih in pisnih prevodih ter jih pod nikakršnimi pogojih nima pravice dajati na razpolago tretjim osebam.

2.5. Naročnik se zavezuje, da bo, v kolikor bo Avtor to zahteval, imenoval kontaktno osebo, na katero se bo lahko Avtor obrnil v primeru nejasnosti glede terminologije, oziroma, ki bo v skladu z zmožnostmi Avtorju dala na razpolago dodatno literaturo v jeziku, v katerega se besedilo prevaja. V nasprotnem primeru bo Avtor uporabil literaturo, ki mu je dostopna.

2.6. V kolikor Naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima Avtor pravico navesti ime Naročnika v svojih referencah. Avtor vse pridobljene podatke o Naročnikih varujejo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje, da Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanje o ponudbi. Če Naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

2.7. Po opravljeni storitvi je Naročnik dolžan dostavljen prevod pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. V primeru večjega števila prevedenih strani (več kot 100 prevedenih prevajalskih strani) ima Naročnik pravico na podaljšan rok za pritožbe, vendar največ do 30 dni od dneva, ko je bila storitev opravljena. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. Za kakovost prevoda, ki ga Avtor opravi na izrecno željo Naročnika v neprimerno kratkem roku, ne jamčimo.

2.8. Vsi navedeni in dogovorjeni datumi ter ure za dostavo prevodov oziroma vsi datumi in ure za roke dokončanja prevodov oziroma drugih storitev so zgolj okvirni. Zaradi kakršne koli zamude pri dostavi prevoda stranka ne more zavrniti dostavo prevoda ali izvedbo storitve in preklicati pogodbe. Avtor ni odgovoren v kakršnih koli okoliščinah za posledice kakršne koli zamude v dostavi prevoda ali izvedbi storitve.

2.9. Naročnik je dolžan besedilo, ki se bo prevajalo, poslati v formatu, v katerem je urejanje možno. Če urejanje tega formata ni možno, potem za izgubo izvorne oblike po prevodu Avtor ne odgovarja.


3. Predračun in sklenitev pogodbe

3.1. Ocena stroškov in cene, ki jo je dal Avtor, le-tega ne zavezujejo. Avtor si zadrži pravico do spremembe cene ali pogojev dostave, v kolikor, preden je dal ponudbo, ni imel vpogleda v celotno besedilo, ki ga je bilo potrebno prevesti.

3.2. Rok prevoda se določi ob prejemu besedila. V čas prevajanja načeloma niso vključeni dnevi ob koncu tedna in prazniki, dan naročila in dan dostave.

3.3. V kolikor Naročnik pisno ali ustno sprejme ponudbo Avtorja, ali pisno potrdilo Avtorja o sprejetju naročila s strani Naročnika v primeru, da Avtor ni dal ponudbe, to pomeni sklenitev pogodbe.

3.4. Avtor lahko kot Naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala Avtorju ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani.

3.5. Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri Avtorju, Avtorja zavezujejo samo v primeru, kadar Avtor pisno potrdi takšne dogovore.

3.6. V primeru dvoma v plačilno sposobnost Naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih Naročnikov ter v drugih primerih, ko Avtor meni, da je to potrebno, ima Avtor pravico od Naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej.


4. Cene storitev in posebni popusti

4.1. Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom Avtorja na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z Naročnikom.

4.2. Cene, navedene v ceniku, veljajo izključno ter samo za navedene storitve. Vse dodatne storitve, kot so obdelava teksta in podobno, se zaračunavajo posebej v skladu z odločitvijo Avtorja.

4.3. Najmanjša obračunska enota pisnega teksta je 1 standardna prevajalska stran. Ena standardna prevajalska stran ima 1.500 računalniško obračunanih znakov brez presledkov.

4.4. Stalnim poslovnim partnerjem se lahko, v skladu s posebno pogodbo o nudenju storitev, odobri popust.

4.5. Za večje količine teksta se lahko odobrijo dodatni popusti.


5. Plačilo

5.1. Naročnik je zavezan v petnajstih (15) dneh vplačati dogovorjeni znesek za opravljene storitve. Plačilo se izvede izključno na Avtorjev transakcijski račun. V primeru zamud pri plačilu bo Avtor obračunal zakonite zamudne obresti.

5.2. Naročnik sme prevedeni tekst uporabljati šele po tem, ko je bil zanj v celoti poravnan račun, ki ga je izstavil Avtor. Dokler račun ni v celoti poravnan, so prevod in vse avtorske pravice prevedenega teksta last Avtorja. Po plačilu računa vse avtorske pravice pripadajo Naročniku.

5.3. V kolikor želi Naročnik pred dogovorjenim rokom odpovedati že naročeno storitev, lahko to naredi izključno s pisnim obvestilom. V tem primeru je Naročnik dolžan Avtorju poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi njegove odpovedi.

5.4. Pravnim osebam se račun izstavi po opravljeni storitvi. V primeru velikih naročil (to oceni Avtor) se dinamika plačila dogovori posebej.

5.5. V primeru, da Naročnik ni poravnal svojega dolga tudi po tem, ko je že dobil opomin, lahko Avtor uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga (sodni postopek, angažiranje tretjih strani itd.).

5.6. Minimalno naročilo za en jezik je ena (1) prevajalska stran.


6. Končne določbe

6.1. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.